(laat u voorlezen!)

 

Deel 14

vriedieg nunentswantsieg

 

De Sjwatse Piete lofe uvver d'r weëg noa 't kastieël.
'Inne roeë en inne sjwatse sjong. Oa, wat sjun.'
'Doe zeës sjun. Iech ving 't jek. Mar iech mós waal zage, miene tsieën deed nit mieë pieng.'
'Noen has te e laoch in de zökke.'
'Iech don zofort anger aa.'
'Ing roeë en ing sjwatse zök?'
'Joa. Ing roeë zök bij miene sjwatse sjong. Ing sjwatse zök bij miene roeë sjong.'
'Dat liecht miech sjun. Wat zaan iech ? Sjun? Nae, 't is jaar nit sjun. Vier mósse d'r Tsinterkloas zukke. Wat zouw passeerd zieë? Koom, durchlofe. Doe has noen tswai sjong.'
 
Óngertusje lofe d'r Tsinterkloas en d'r Sjwatse Piet uvver d'r weëg bij 't kastieël. D'r Tsinterkloas kiekt sjnak vuur ziech oes.
'Iech zien nog ummer jing Sjwatse Piete.'
'Mar Tsinterkloas en iech mit mie janse hats, bin iech nit sjwats?'
'Iech meen de angere Sjwatse Piete. Vier mósse ze vinge.'
'Iech róf zoeë hel dat me pieng an de oere kriet, woa bis te Sjwatse Piet!'
Heë ruft nog e paar kier kaihel. 'Sjwatse Piet!'


De Sjwatse Piete kome noen langs de sjoeël.
'Kiek doa,' zeët d'r Sjwatse Piet, 'doa is de sjoeël.'
'Doe has reët, Piet. Mar iech zien evver jing kinger.'
'Zalle vier ins jet kótterbij joa?'
'Vier hant nit e zoeëvöal tsiet.'
'Noen, de kinger wade al va jister óp ós. Vier zunt nog ummer nit jeweë.'
'Doa kanne vier doch nuuks aa doeë.
'Dat sjtimt, mar de kinger kanne jaar nuuks draa doeë.'
'Jód, effe da. Wen ze ós mar nit zient.'
'Vier dunt jans vuurzichtieg.'
'Wen ze ós da noen waal zient?'
'Ach zoeë sjlim is dat nit.'
'Joawaal. Ze zient miene roeë sjong!'
'Ao, diene roeë sjong. Doa bis te bezörgd um. Ze darve diene roeë sjong nit zieë.'
'Joa, doe zeës 't.'
'Doe kans deë sjong doch oesdoeë.'
'Nae, iech han e laoch in de zukke.'
'De kinger zalle hel laache, wen ze diene sjunne dikke sjwatse tsieën zieënt.'
'Dat wil iech nit.'
'Koom. Swjatse Piet. Ze laache diech nit oes. Ze vinge 't wietsieg. Wienieë zient ze ins d'r dikke tsieën van d'r Sjwatse Piet? Ejentlieg noeëts. Koom noen jauw.'
De Sjwatse Piete sjlieche ziech noa de sjoeël.