(laat u voorlezen!)

 

Deel 17
mondieg tswai detsember

 

D'r Tsinterkloas en d'r Sjwatse Piet sjtunt vuur 't sjongs-jesjef. D'r Sjwatse Piet hilt nog ummer d'r platte sjong vas. 'Sjwatse Piet, iech zien in de etalaasj allenäu versjillende sjong.' 'Joa, die sjong kan me kofe en da dróp lofe.' 'Evver iech zien mar ummer inne sjong. En vier hant doch tswai vus.' 'Tsinterkloas, o jee. Maach miech nit durchee.' 'Kiek da. Iech zien mar inne sjtivvel en inne jroeëse en inne va dat en inne va dem. Kiek, doa óp 't plenks-je, doa is zoeëjaar inne sjong voet. Dat plenks-je is leëg.' 'Inne sjong, los miech nit laache, um a tswai vus tse drage?' D'r Sjwatse Piet jeet eri. 'Iech hof, dat ze in 't jesjef wisse woa de Sjwatse Piete zunt,' zeët d'r Tsinterkloas. D'r Sjwatse Piet kunt mit d'r kop in de etalaasj en wiest noa 't leëg plenks-je. 'Zouwe ze binne wisse wat vuur sjong óp dat plenks-je hat jesjtange?' D'r Sjwatse Piet zetst d'r platte sjong óp 't plenks-je. 'Ao, deë sjlauwe Sjwatse Piet. Deë sjong past óp 't plenks-je. Zouw deë sjong durch de Sjwatse Piete jehold zieë woeëde? Da zalle ze in 't jesjef besjtimd mieë wisse.' D'r Sjwatse Piet kunt eroes. Heë hat d'r platte en inne roeë sjong i jen heng. 'Kiek ins Tsinterkloas. Deë sjong, inne knalroeë, uur móst ins kieke, is dat jinne sjieke? Auwwie, iech krien d'r hós. D'r angere sjong zitst bij d'r Sjwatse Piet an d'r vós.' 'An d'r vós, Sjwatse Piet?' D'r Sjwatse Piet knikt mit d'r kop. 'Wisse ze in 't jesjef óch woahin de Sjwatse Piete zunt jejange' D'r Sjwatse Piet wiest. D'r Tsinterkloas zetst jroeëse oge óp. 'Die zie? Dat is noa 't kastieël, Sjwatse Piet. Ao wat bin iech vroeë. Vier hant ze werm vónge. Koom, noa 't kastieël. Zouwe ze nit doa zieë, umdat ze ós óch an 't zukke zunt, da wade vier óp ze. Jiddenfals wisse vier, dat ze hei urjens erum zunt.' De Tswai Piete zunt nit mieë zoeë wied van 't kastieël aaf. 'Wat bin iech vroeë, wen d'r Tsinterkloas en d'r Sjwatse Piet in 't kastieël zunt.' D'r inne Sjwatse Piet sjpringt. 'Da vang iech aa tse sjpringe. Kiek zoeë!' 'Waad ins effe mit sjpringe. Vier hant ze nog nit jezieë.' D'r inne Piet wiest. 'Joawaal!' 'Wat joawaal? Has doe ze jezieë?' 'Joa! D'r Tsinterkloas!' 'Has doe mit deë roeë sjong zoeë hoeëg jesjprónge?' 'En d'r Sjwatse Piet!' D'r angere Piet kiekt woa d'r inne Piet hin wiest. 'Iech zien 't óch! Sjpringe Sjwatse Piet!' Tsezame sjpringe de Sjwatse Piete. 'Óch lofe Sjwatse Piet!' 'Lofe? Wat mós iech noen doa? Lofe of sjpringe?' 'Maat nuuks oes. Lofe. Sjpringe. Alles! Don mar alles tsejeliechertsiet.' 'Dat jeet doch nit.' Heë verzukt tse sjpringe en tse lofe. Da sjneurt e kaihel hinger d'r angere Piet aa. Tsezame róffe ze: 'Tsinterkloas, Sjwatse Piet!'