(laat u voorlezen!)

 

Deel 18

deesdieg drei detsember

 

Noa e paar kier róffe, winke d'r Tsinterkloas en d'r Sjwatse Piet tseruk.
'Kiek, ze hant ós jezieë! Ze winke. Ao wat e jeluk.' D'r inne Piet is jans vroeë. 'Has te 't jezieë, Piet? D'r Tsinterkloas en d'r Sjwatse Piet.'
Óch d'r angere Piet is vroeë.     
'Joa, Piet. Noen zunt vier doch  jeluklieg. Tsinterkloas! Sjwatse Piet! Hei zunt vier!'
'Hei sjtoa, Piet, doa hant vier winnieg aa. Vier mósse noen evver wal joa.'
'Doe has reët Piet. Tsinterkloas, vier kome!'
'Joa, vier kome en nit voet joa. Angesj mósse vier werm zukke.'
D'r Tsinterkloas hat de jruetste sjpas.
'Has te 't jezieë, Sjwatse Piet. Doa zunt ze da. De Tswai Sjwatse Piete.'
Tsezame winke ze noa de Sjwatse Piete. D'r Amerigo vingt aa tse hinnike. Óch deë hat sjpas. Misjien ziet e d'r Sjwatse Piet óp d'r roeë sjong lofe. En mós e doavuur laache.
'Piete, vier zunt hei. Koom d'rbij,' ruft d'r Sjwatse Piet.
D'r Tsinterkloas zeët 'm noa.
'Koom d'rbij.'
Heë laacht va hatse.
'Sjwatse Piete! Vier hant d'r sjong vónge!'
D'r Sjwatse Piet hilt d'r roeë en d'r platte sjong umhoeëg.
'Deë hant vier uvveral jezoeët, óp de ëed en in de loeët.'
'Dat  zeës te jód, Sjwatse Piet. In de loeët en óp de eëd. Vier zoge d'r sjong óp de eëd ligke.'
De Sjwatse Piete sjtunt noen bij d'r Tsinterkloas en d'r Sjwatse Piet. Ze keure d'r Amerigo. Óch deë is vroeë ze werm tse zieë.
D'r Tsinterkloas wiest noa d'r weëg.
'D'r sjong loog óp d'r weëg. Jans plat. Wa, Piet. Wat hant vier ós versjrókke.'
'Joa,' knikt d'r Piet, 'van 't sjrikke moeët iech hikke.'
'Vier date an e ónjeluk.'
D'r Sjwatse Piet kiekt nog ummer jesjrókke.
'Vier zunt jange zukke, lofe en jónge inne roeë sjong kofe.'
D'r Tsinterkloas laacht alwerm.
'In 't jesjef hoeëte vier dat, de tswai Sjwatse Piete d'r inne roeë sjong hauwe. Doe wóste vier, dat uur hei urjens muet zieë.'
'Vier hant 't hoefiezer van d'r Amerigo vónge,' zeët d'r angere Piet.
'Joa,' d'r inne Piet wiest hinger ziech. 'Bij de juffrauw Miriam en heur kinger in d'r sjong.'
'Bij de juffrauw Miriam,'  d'r Tsinterkloas kiekt verwóngerd.
'Iech jon dierek mar effe tseruk, wa Tsinterkloas, um jet in d'r sjong tse doeë.'
'Dat  is e jód iedee, Sjwatse Piet. Ze hant ós ezoeë jód jehólpe mit 't hoefiezer. Doa krient ze doch jet vuur in d'r sjong. In 't kastieël likt jenóch um tse sjträue.'
Tsezame junt ze noa 't kastieël. En d'r inne Piet danst. Heë hat noen tswai roeë sjong aa.