(laat u voorlezen!)

Deel 1

zamsdieg vieëtsing november
Bilder Guus Knebel

D’r Sjwatse Piet leuft uvver inne veldwaeg. D’r Tsinterkloas zitst óp zie peëd.
‘Noa die lang rees mit de boot uvver de zieë ving iech ’t sjun um óp d’r ruk van d’r Amerigo tse zitse.’
D’r Sjwatse Piet leuft neëver ’t peëd.
‘De rees woar lang
iech woar wal ins bang
de boot jong in d’r sjtórm hin en heer
mar noen hant vier jeluklieg anger weer.’
‘Zaan dat waal Sjwatse Piet. Noen sjtórmt ’t nit mieë. Mar iech ving ’t wal orrentlieg kaod.‘
D’r Sjwatse Piet vrieft ziech i jen heng.
‘‘I Sjpanje is ’t werm
hei mós iech ocherm
bieëve en razele
van de kauw jon iech bazele’
‘Mar, mar, Sjwatse Piet. Zoeë sjlim is ‘t óch werm nit. Iech wees wal, hei is ’t kauwer wie i Sjpanje. Evver hei hant ze kachele en die verwerme ós lekker.’
Mit ing hank boave de oge drieënt d’r Sjwatse Piet ziech rónk.
‘Verwermé ós lekker?
’t jeet miech óp d’r wekker.
iech bin doch jinne deus
nurjens sjteet inne kachel of forneus’
D’r Tsinterkloas jriemelt ins.
“Miene betste Sjwatse Piet. Inne kachel zies te hei óch nit. Dat wits te zelver óch. Dierek in ós tsimmer. Doa brent d’r kachel en kanne vier ós herlieg werme.’
 ’t Jezich van d’r Sjwatse Piet sjtroalt.
‘Wen d’r kachel brent
weëd ’t tsiet dat d’r Piet hel rent.’
Heë wiest noa ziechzever. Deed jraad of e aavingt tse sjneure. D’r Tsinterkloas beugt ziech vuuruvver.
‘Waad effe. Iech wees nit of de Sjwatse Piete draa jedaat hant um d’r kachel aa tse maache in ’t kastieël.’
‘Natuurlieg, Tsinterkloas. De Piete dunt van de kauw renne.
ze losse ’t hoots zofort brenne
iech han ’t al jeraoche.
ze zunt d’r kachel an ’t sjtaoche.’
Doa mós d’r Tsinterkloas hel vuur laache.
‘Ha, ha, de Sjwatse Piete maache d’r kachel aa. Koom Amerigo, los joa. Vier junt en blieve…’
‘Nit sjtoa,’ zeët d’r Piet. Heë vingt aa tse huppele. Jenauw wie d’r Amerigo. I jalop.