(laat u voorlezen!)

 

Deel 2

zóndieg vóftsing november
Bilder Guus Knebel


De Sjwatse Piete junt uvver d’r waeg noa ’t kastieël. Inne Piet sjpreit de erm en leuft sjokkelend.
‘Wens te daaglang mit de boot uvver de zieë has jevare, is ’t jraad of-s te nog hin en heer jees.’
D’r angere Piet jeet durch de kneie en sjtrekt ziech doanoa lank oes.
‘Joa, dat is woar. En döks woare de jolve jans hoeëg. Doe jonge vier zoeë.’
D’r inne Piet leuft durch.
‘Wen vier zoeë blieve lofe, kome vier noeëts óp tsiet in ’t kastieël.’
‘Zalle vier da zoeë lofe?’
Heë sjtrekt de bee noa vure en sjneurt.
‘Mós iech óch ins probere’.
D’r inne Piet deed hem noa.
‘Doe has reët, dat jeet flotter.’
D’r angere bliet sjtoa. Heë wiest noa inne zieweag.
‘Wen vier deë weeg neëme, zunt vier nog flotter bij ’t kastieël.’
‘Dem ken iech evver nit.’
‘Kiek ins jód. Deë waeg is reët en deë hei is króm.’
‘Deë waeg is misjien waal langer. Nae, iech jon reët durch.’
‘Dat móts te zelver wisse,’ zeët d’r angere Piet, ‘iech nim d’r ziewaeg. Vier zalle zieë weë ’t ieëtsjte bij ’t kastieël is.’
Jiddere Piet nimt ziene eje waeg. Ze lofe wieër mit jesjtrekte bee.
Noa e sjtuksje jelofe tse han, sjpatseert d’r inne Piet werm jeweun.
‘Iech ving ’t lestieg um zoeë tse lofe. Iech jon werm jeweun.’
Óch d’r angere Piet jeet angesj lofe. Mit die jesjtrekte bee weët e mui. Heë leuft ins hingesjte vure. Mar zoeë kunt e neëver d’r waeg. Heë ziet nit woa heë leuft. Noen jeet e ing zie oes. Doch doabij vilt uvver zieng vus.
‘Iech sjpatseer jans jeweun. Angesj kom iech noeëts bij ’t kastieël.’
Heë sjpatseert en maat ummer jroeëser sjritte. Óp de plaatsj woa de tswai waeg werm bijenee kome, kome óch de Piete tsejeliechertsiet aa.
Mit jroeëse oge kiekt d’r inne Piet noa d’r angere.
“Wie leufs doe?’
‘Jraad wie diech. Mit de vus noa vure.’
D’r inne Piet lekt inne erm uvver de sjouwere van d’r angere Piet. D’r angere deed dat bij hem. Zoeë lofe ze wieër. Tsejeliechertsiet zetse ze e bee noa vure. D’r inne ’t linkerbee, d’r angere ’t reëtser. D’r inne ’t reëtserbee, d’r angere ’t linker. Tsezame noa ’t kastieël.