Deel 11

 

(laat u voorlezen!)

 

deesdieg veer-entswantsieg november
Bilder: Guus Knebel
De vurrieje dele zunt tse leëze bij feuilletons: 'D'r Tsinterkloas en d'r mondesjien.'

 

De Piete kome bij ’t kastieël. Lanksaam weëd ’t kloar. D’r Tsinterkloas zitst an d’r jroeëse dusj. Heë hat de mörjebóttram jraad óp. D’r inne Piet klopt óp de duur.  
‘Doa weëd jeklopt. Iech dink dat ’t de Sjwatse Piete zunt.’
‘Iech kom jraad oes de sjuur
En  hoeët óch de Piete an de duur.’
Heë maat de duur óp. De Sjwatse Piete kome eri.
‘Koom flot mit ’t hoots, vier zunt bauw bevrore,
Of hat uur ’t verlore?’
D’r inne Piets zetst d’r zak neer.
‘Ziech mar nit bezörgd. Inne janse zak vol.’
D’r Tsinterkloas klatsjt i jen heng.
‘Wat sjun, dat iech uuch werm zie.
‘Vier zalle flot d’r kachel aamaache, Tsinterkloas.’
‘Hat uur  d’r busj vónge?’
‘Nae, Tsinterkloas,’ d’r angere Piet sjud mit d’r kop,’ ‘d’r busj is voet.’
‘D’r busj is voet? Jans voet?’
‘Joa en d’r mond kan nit mieë durch de beum sjienge.’
‘Sjiengt d’r mond nit durch de beum
da hant de kinger nit mieë inne dreum
uvver jesjenker en sjnuuts
miech vilt óp de… puutsj.’
‘t Letste woad zeët e jans sjtil.
‘Iech han ’t wal jehoeëd, Sjwatse Piet. Dat is nit zoeë sjun woad.’
D’r angere laacht ins.
‘Dat sjtimt Tsint, mar ’t woad rijmt waal.’
D’r Tsinterkloas jeucht ziech an de naas.
‘Waad ins effe, Sjwatse Piete. Uur hat waal hoots bij uuch.’
‘Joa, inne janse zak vol.’


D’r Sjwatse Piet pakt d’r zak. Heë jeet d’r kachel aamaache. D’r angere Piet zetst ziech bij d’r Tsinterkloas an d’r dusj.
‘Wie zut uur an dat hoots kome?’
‘Hant vier kraeje van d’r póppekassjpiller.’
‘D’r póppekassjpiller?’
D’r inne Piet zetst ziech óch an d’r dusj
‘Joa, deë woeënt in ’t huus-je van d’r vöasjter. Wie d’r busj voet woar, jong d’r vöasjter óch voet. En ’t huus-je woar leëg.’
'Doe jong,’ zeët d’r angere Piet,’ d’r póppekassjpiller dri woeëne.’Mit zieng vrauw en d’r Martijn, hönne zoon.’
‘Hauwe die da waal hoots?’
‘Joa e heufje hoots hauwe ze nog.’
‘En doa hat heë ós jet va jejoave? Wat sjun.’
D’r  Sjwatse Piet hat d’r kachel an ’t brenne kraeje. D’r Tsinterkloas en de Piete sjtunt óp. Ze junt bij d’r kachel zitse.