PEKS-JE

    Ing vasteloavends-jesjiechte i zes dele

    DEEL VEER

 

 

    (laat u voorlezen!)

 

 


De duursjel klinkt. ’t Biela kiekt d’r Kep aa.
‘Maach ‘m mar óp.’
D’r Kep deed jraad of e nuuks huet.
‘Doa kans ‘m doch nit losse sjtoa,’ zeët ’t Biela.
‘Woarum nit? Inne deë miech hónk neumt, kan iech losse sjtoa.’
‘Wits te wat-s te bis? Inne hampeleman. Inne sjtel-diech-aa Hummel. Iech jon al zelver’.
‘Nae, los miech dat mar doeë. Angesj krien iech nog tse hure. ‘Wools te miech nit ópdoeë? Has te floep kraeje?’ Nae, iech jon.'
‘Dink draa jee jebletsj en jaar jee jebies.’
’Iech zal miech jedrage… wie inne… pitbul.’
‘Los ’t zieë, Kep! ‘
Mit jroeëse sjritte leuft e noa d’r jank. Heë maat de duur óp. D’r Sjaak hat e peks-je i jen heng.
‘Wat móts te,’ ruft d’r Kep.
‘Jet aafjeëve.’
‘Jef hei.’
‘Ieëtsjt mós ing hanksteechnoeng jezatst weëde.’
‘Da koom eri.’
Ze junt ’t tsimmer eri. ’t Biela kiekt ‘m vrundlieg aa.
‘Dag Sjaak. Has te jet vuur ós?’
‘Joa.’
D’r  Kep sjtikt ing hank oes.
Dat kans te an miech jeëve.’
‘Nae, hei sjteet, dat ’t vuur ’t Biela is. En nit vuur d’r Kep.’
‘Sjteet dat drop? Nit vuur d’r Kep.’
‘Nae, dat nit.
‘ Wat zeës te ’t da? Zies te Biela wat dat vuur inne hampeleman is. Meneer posbuul Hummel. Doe jehuets doa óp de vinsterbank heem. Tusje al die aafjesjtubde laachfiejoere.’
‘’t Biela pakt ’t peks-je oes de hank van d’r Sjaak.
‘Kep, heë wil zage dat miene naam dróp sjteet. Sjnaps te dat nit?’
‘Sjnaps te dat nit? Noen bin iech d’r sjtomme uul.’
Heë kiekt d’r Sjaak aa.
‘Bis te miech an ’t oeslaache?’
‘Iech zouw nit durve. Iech wil nit alwerm jebaese weëde.’
D’r  Sjaak jieët ’t Biela inne poltoeëd en e sjuk papier. ‘t Zetst de hanktseechnoeng. Da  maacht het ’t peks-je óp. D’r Kep hat vuural oog vuur d’r Sjaak. Kieke of e nit laacht.
‘Biela waad. D’r Sjaak broecht nit tse wisse wat in dat peks je zitst.’
‘Dat wil iech jaaroes nit wisse.’
‘Ao nae? Inne posbuul deë nit wil wisse wat in de brivve en de peks-jer zitst?’
‘Nae, dat jehuet ziech nit.’
‘Has doe nog noeëts sjtiekem inne brif teëje ’t lit jehaode um tse kieke of-s te jet koeëts zieë?
D’r  Sjaak sjud mit d’r kop van nae.
‘Da los iech diech joa oane tse biese.’
’t Biela hat ’t papier bauw van ’t peks-je aaf.