Brif

 

 

Deel tswelf

Dis joar vilt de vasteloavend sjpieëder wie vurriegs joar. D’r Kep hat noen mieë tsiet um zieng artieste bijenee tse krieje vuur d’r vasteloavends-oavend. Evver lang óp vasteloavend wade vilt óch nit mit vuur ‘m. Heë zitst mit de brivve a jen dusj. Tsieg moal hat e ze al jeleëze. Dizze mörje loog alwerm inne brif in de brivvebus. Van De Jraassjpiere. Zoeë neumt d’r jroep ziech. ’t Zunt vrauwlu die jezónk leëve en sjlank zunt. Ze beweëje wie jraassjpiere in d’r wink. ’t Biela kunt jraad eri.
‘Biela, iech han werm inne brif. Mit nui artieste.’
‘Ao joa, Kep. D’r Sjaak zörgt waal dat-s te de brivve sjun braat kries.’
‘D’r posbode hat ziech verbesserd.’
‘Joa, ’t woar óch sjun vurriegs joar. Tsezame inne óptsóg maache. Dat is doch vöal besser dan deë krach tusje uuch tswai.’
D’r Kep pakt ziech d’r letste brif nog ins i jen heng.
‘Iech zaan óch nit mieë posbuul teëje hem.’
‘Noen kans te Sjaak zage.’
‘Nae Biela, dat zouw tse vöal van ’t jouwe zieë. ’t Is vuur miech noen posbode. Meneer posbode.’
‘Dat ruucht noa, het kan bauw werm posbuul zieë.’
D’r Kep ruucht ins uvverdreëve.
‘Wat ruucht noa?’
‘Doa meen iech mit, de vrundsjaf kan zoeë werm verbij zieë.’
‘’t Hat noeëts vrundsjaf jejoave.’
‘Wat da waal?’
D’r Kep deed d’r kop in d’r nak.
‘Respekt. Iech neum dat respekt. D’r posbode hat respekt vuur miech kraeje.’
‘En doe vuur hem?’
‘Óch. Iech wil zoeëwied joa, dat iech ‘m brivvebezörjer neum. Ing janse ier.’
‘Wat inne ónzin.’
‘Jenauw Biela doa jeet ’t doch um. Wits te nog ’t vurriegs joar? D’r zin van d’r ónzin.’
‘’t Is al jód Kep. Vertsel miech wat in d’r letste brif sjteet.’
D’r Kep huft d’r brif óp.
‘’t Is inne damenjroep. Ze neume ziech De Jraassjpiere.’
‘Wat de Jraassjpiere? Wat sjtelle die vuur?’
‘’t Zunt damen die jezónk leëve en sjlank zunt.’
‘Wat hat dat mit jesjpierd jraas tse maache?’
‘Ze beweëje wie jraas in d’r wink.’
‘En die lieëts te óp d’r oavend óptreëne?’
‘Dat wees iech nit. Iech wil ’t ieëtsj ins zieë.’
‘Dat zal wal sjtiemmoeng bringe. Los miech nit laache Kep. Doa zitse de lu mit vasteloavend doch nit óp tse wade.’
‘Respekt Biela vuur alle artiesten.’
’t Biela laacht ins hel.
‘Iech zouw bauw zage, ’t is jet van d’r Sjaak.’
‘Biela doa dink iech noen jaaroes nit aa. Inne brivvebezörjer deed zoeë jet nit. Iech zal ze e antwoad sjikke en vroage vuur ing ilaadoeng óp hön proof.’
D’r Kep pakt pen en papier um d’r brif tse sjrieve. ’t Biela jeet noa de kuche.
‘Sjlank en jezónk,’ zeët ‘t.