Koer

 

 

Deel achtsing
(Anger dele bij feuilletons - Jinne prul)


De zonnepanele woare wie versjpraoche binne inne daag óp ’t daach. En ze wirkete. ’t Leëve i jen hoes bij ’t Biela en d’r Kep jong noen óp zonne-enerzjie. D’r Kep sjtroalet alsof heë de zon zelver wuer. ‘t Biela bemerket jee versjil.
‘Kep, sjtroom is sjtroom.’
‘Joawaal.’
‘Da sjaech doe ins inne vinger in ‘t sjtópkontakt. Da merks te jee versjil mit vruier wiets te ins an d’r sjtroom bloofs hange.’
‘Biela, dat woar nit mieng sjood. Dat loog an d’r jraasmasjieng. Doa woar inne kabel bloeës.’
‘Joa en woadurch koam dat? Umdat-s doe druvver woa-ts jevare. Doe zouws ’t lifste inne angere de sjood jeëve.’
D’r Kep lekt ing hank óp d’r kop.
‘Iech wees wal inne. Deë is jans jet sjood.’
‘Joa doezelver man. Ejaal doe has dieng zonnepanele.’
‘En dat merke vier vuual in de buesj.’
’t Biela laacht ins.
‘Wiezoeë brent doa lit?’
‘Los ’t lit in de buesj mar oes. Doa is nit vöal tse zieë. Zicher wen-s doe noa de jesjefter bis jeweë.’
‘En och vuur diech hemmets, zökke, biende, bókse, jes, sjong jejole han.
‘Huur mar óp, Biela. Vier hant noen billieje sjtroom.’
’t Biela vrieft ziech i jen heng.
’E nui kleed.’
‘Dat hauws te jedaad. Ieëder inne nuie kloon. En… vasteloavendsvere.’
‘Iech jeleuf doa huur iech de klep van de brivvebus,’ zeët ’t Biela.
Het jeet noa d’r jank.
‘Joa inne brif. Wie kan dat. Iech han d’r Sjaak nit langs zieë lofe.’
D’r Kep jrielaacht.
‘Deë daat besjtimd dat ’t sjtiejer nog óp sjtong. Deë is óp heng en vus jekraofe.’
‘Hei vuur diech.’
Heë bekiekt ziech d’r brif ins. Maat ‘m óp en holt d’r brif droes. Ieëtsjt leëst e ‘m sjtil vuur ziech.
‘Inne nuie jroep, Biela.’
Heë leëst d’r brif helóp vuur.
‘Jeer wille vier óp d’r fes-oavend óptreëne. Dis joar sjlunt vier vuur ‘t ieëtsjt de vluejele oes. Jiddere donnesjdieg prove vier um drei oer i jen veld hinger d’r kirkhof. Jrus, d’r Roekoekoer.’
’t Biela leëst uvver de sjouwer van d’r Kep mit.
‘Roekoekoer. Dat zal wal jet loestiejes zieë.’
D’r Kep duit d’r brif tsouw.
‘Donnesjdieg, dat is mörjemiddieg al.’
Heë ruucht an d’r brif.
’Joa, ’t ruucht noa pos.’

‘Natuurlieg noa pos. Doa zitst inne poszieëjel óp en is aafjesjtempeld. Dus d’r Sjaak hat ‘m braad.’
‘Ao joa, deë hat ‘m braad.’
D’r Kep kriet werm inne jrielaach in ’t jezich.
‘Iech zal besjtimd d’rhin joa.’