Vasteloavends-jroep
 


Deeleenentswantsieg
(Anger dele bij feuilletons - Jinne prul)

D’r posbode bringt in de janse sjtroas de brivve rónk. ’t Letste kunt e bij ’t Biela en d’r Kep. Heë sjelt aa. ’t Biela maat óp en lieët ‘m eri. D’r Kep zitst nog ummer i ziene sjtool bij de vinster. Verwóngerd kiekt e eraaf noa d’r vós van d’r Sjaak. Heë sjwiegt. ’t Biela wil jet wisse.
‘Woarum sjeefs te zoeë Sjaak?’
D’r Kep drieënt ziech d’r kop e bisje sjeef. Heë wil ’t jód hure.
‘Iech han ’t an de knei. Versjlaese kroam.’
‘En noen da?’
‘D’r dokter zeët, dat iech de knei mós beweëje en nit belaste.’
‘Belaste,’ zeët d’r Kep, ‘dat dees te doch nit?’
‘De sjwoar postaesj drage.’
‘Wat is doa sjwoar aa?’
‘Die Vasteloavendsbrivve va diech.’
‘Joa, die ligke diech sjwoar óp d’r maag.’
‘Hei, has te diene brif. Da bin iech e sjtuk lieëter.’
Heë jieët d’r Kep inne brif.
‘Mar Sjaak, wie mós ’t noen wieër joa mit diech,’ vroagt ’t Biela.
‘Iech krien inne fiets. Doa kan de postaesj aahange. En broech iech alling óp en aaf tse sjtieje bij de brivvebusse.’
‘Doe móts waal treëne óp de pedale?’
‘Dat wees iech Biela. Doarum krien iech inne elektriesje fiets.‘
‘Inne elektriesje?’
D’r Kep zetst ziech ins reët.
‘Inne elektriesje. Mit zonnepanele?’
D’r Sjaak sjnoeft ins.
‘Nae mit inne accu, Keppie.’
’Wat e jeld En weë betsaalt dat?’
‘De pos.’
‘Joa de pos. Da weëde de brivve nog duurder. En krien iech misjien jaar jing brivve mieë vuur d’r Vasteloavendsoavend.’
‘Inne elektriesje fiets is nog ummer billiejer wie ing operatsiejoeën.’
‘Joa rechene kanne ze bij de pos.’
’t Liesa bemuit ziech noen d’rmit.
‘Kep, d’r Sjaak hat jet an de knei. Dat is eënsj en jinne flauwekul. Went e zoeë jehólpe weëd. Is dat doch priema. Wienieë krieste d’r fiets?’
‘Sjtrak kan iech ‘m al aafhoale. Iech jon wieër. Adieë.’
D’r Kep kiekt ‘m durch de vinster noa.
‘Iech jon wieër. Heë zal mene, iech sjeef wieër.’
Heë riest d’r brif óp. Leëst ‘m e paar moal. Da kiekt e ’t Biela aa.
‘Biela, wits te wie ze heesje?’
‘Weë Kep?’
‘De nolde.’
‘Wat De nolde?’
‘Wits doe doa jet mieë vanaaf?’
‘Wat mós iech wisse?’
‘Inne nuie Vasteloavends-jroep. Ze neume ziech De nolde.’
‘Wat han iech doa mit tse maache?’
‘Biela, woa hant vier ’t uvver jehad? D’r sjtubzujer. Dennenolde.’
‘Miene leve Kep. Dat is doch tsouwval.‘
‘Noa d’r Roekoekoer van de pos besjteet jee tsouwval mieë.
“t Biela kiekt ‘m mit aofe mónk aa.
‘Wits te nog? ’t Vurriegs joar?’
‘Dat sjtikt diech nog ummer, wa Kep? D’r Roekoekoer.’
‘Jenauw, doe zeës ‘t. ’t Sjtikt. Wie nolde!’
D’r Kep zets ziech en leëst d’r brif nog ins.