Mitee
 ing vasteloavends-jesjiechte i mieëdere dele
anger dele bij feuilletons 'oane'

 

Deel 6

’t Mörjens kunt ’t  Tsof mit de tsiedónk eri.
‘Kiek, d’r brif is alwerm tseruk. Doe has antwoad van d’r Sjleëjer.’
Het jieët ‘m an d’r Wiel.
‘Ee woad. ‘Quarantaine’. Dat wil zage, dat ze jet sjtiekems an ’t doeë zunt.’
‘Da dut uur dat óch.’
‘Wat da Tsof? Iech kan miech nuuks bedinke. Doabij, zie kanne trommele óp aafsjtand. Die sjtelle ziech in d’r jaad en hure ziech sjtroase wied. Bij ós jeet dat lestieg mit de fleute. Doarum kanne vier nuuks óngerneëme. ‘
‘Ja Wiel, dat is sjaad. Da kanne de lu mit de vasteloavend de tromler hure en uuch nit.’
‘Ze kanne evver nit durch de sjtroase trekke.’
‘’t is wat-s te zeës. Die sjtelle ziech in d’r jaad en vange doa aa.’
‘Tsof, de Vasteloavend broecht moeziek. Oane fleute jeet dat nit.’
‘Vier hant nog e paar daag um ós jet tse bedinke, Wiel.’
Deë zelfde daag kroge ze tsejeliechertsiet inne ival. De tromler en de piefere. ’t Tsof en d’r Wiel  sjriefete brifjer vuur de piefere en hant die in d’r oavend rónkjebraad.
Óch bij de Sjleëjere zitse ze nit sjtil. ’t Keetsje en d’r May hant ’t ejentlieg e sjtuk mekkeliejer. Joa de tromme kan me va wieds hure.
‘Keetsje ‘quarantaine’ is ’t richtieje woad. Vier junt nit de duur eroes. Blieve in ós eje hoes.
‘Mar da huet ós doch jinne.’
‘Joawaal. Bij qaurantaine darfs te waal in d’r jaad kome. En doa junt vier trommele. Vanoes d’r eje jaad.’
‘Wat sjlauw Wiel.’
Deë zelfde oavend bringe óch zie de brifjer rónk. En ze zunt kóm óngerweëgs, doa bejieëne ze d’r Wiel en ’t Tsof. Ze lofe langs ee oane jet tse zage. Da blieve ze sjtoa. Drieëne ziech um. Tsejeliechertsiet zage ze teëjenee.
‘Óptsóg.’
Mieë broeche ze nit tse zage. Ze kenne ziech durch en durch. Al zunt ze al e joar oane ee.
Vasteloavendmondieg um elf oer elf. Sjtunt de Sjleëjere in d’r jaad. De tromme klinke. De Piefere maache de vinstere óp. De fleute klinke. Zoeë sjpille ze tsezame d’r Oane-marsj. De moeziek klinkt durch de sjtroase. De moeziek van ’t korps ‘Oane’ mitee.
Wie ainfach sjun vasteloavend kan zieë.