Deel zivvetsing

(laat u voorlezen!)

 

D'r plaan van d'r Lou

 

In de waech noa Nuijoar braeche de zemplieje lu d'r krisboom aaf. Dem legke ze an duur. De kinger vinge 't sjun um die tse zammele en óp 't veld i brank tse sjtaeche. Jidderinne wil zoeëvöal wie meuglieg beum han. Wie mieë beum, wie jroeëser 't vuur. Alling 't probleem is, de beum mótste versjtaeche angesj jeet inne angere d'rmit voet. De koelköp hant al jet beum bij de koel ligke. Noen kunt d'r Lou mit ziene plan.
'Vier bringe de beum noa d'r beusj. Werpe die doa uvver d'r droad. Da maache vier doava in de sjtruuch ing moer, woahinge vier ós kanne versjtaeche um noa d'r polies en d'r broenge jas tse loere.'

D'r Lei huit 'm óp ing sjouwer. 'Dat is e jód iedee. En doabij kanne angere ós nit de krisbeum aafneëme.  Die ligke in d'r beusj jans zicher. Zoeëjaar vuur de jonge oes de Nommer I.'

Ze woare e paar kier noa d'r beusj en tseruk jeweë. Doa loge al jans jet beum in de sjtruuch jesjtabeld. Ze hauwe nog jinne jezieë. Noen kunt d'r Lou mit deel tswai va ziene plaan.

'Vier maache jruupjer va tswai. D'r Al en d'r Lei. D'r Pee en d'r Wiel. En d'r Tieën mit miech. Um de buet fietst e jruupje uvver d'r waeg langs d'r koelbeusj. Jans rui-ieg. Went uur inne auto huet, kunt inne ós flot waarsjauwe. D'r angere kruuft ónger d'r droad durch noa de moer va krisbeum.'
D'r Al en d'r Lei junt ieëtsj. Ze fietse d'r waeg jet óp en neer. Aaf en tsouw blieve ze sjtoa. Mar doa is nuuks tse beleëve. Zoeë jeet dat d'r janse mörje. 't Middiegs junt ze wieër. D'r Wiel en d'r Pee vare neëveree uvver d'r waeg. D'r Pee vingt 't mar nuuks.

'Wen d'r auto kunt, jon iech de angere wal hoale.'

D'r Wiel kiekt 'm ins aa. 'Has te nog ummer floep?'

'Nae.' D'r Pee sjud kreftieg mit d'r kop. Heë bliet sjtoa. Oes zieng taesj holt e ziech 't revolver mit de knalhudjer. 'Kiek ins wat iech bij miech han."

Doa mós d'r Wiel vuur laache. Mar nit lang. Doa, ze hure 't jód! D'r auto. Hinge bij d'r pratsjwaeg mós e zieë.

'Iech jon.' D'r Pee duit ziech d'r revolver voet. Wie inne wille vingt e aa óp de pendale tse treëne. D'r Wiel viert flot noa 't laoch in d'r droad. Duit d'r fiets voet in de hek. En sjliecht ziech noa de krisbeum. Tusje de tek durch kan e jód 't pöats-je zieë. Hauwe ze 't nit jedaat. D'r koelpolies sjteet doa. Heë maat 't pöats-je óp. D'r auto sjtópt. D'r broenge jas sjtiecht oes. Hinge oes d'r auto pakt e ing doeës. D'r polies sjteet óp d'r pratsjwaeg en kiekt rónk. D'r broenge jas leuft mit de doeës i jen heng uvver d'r beusjwaeg noa 't huus-je. Heë dreët inne hód. D'r  Wiel kan zie jezich nit jód zieë. In d'r auto zitst inne man mit ing kap óp. D'r koelpolies leuft noen jet óp en neer. D'r vóssjrit van d'r broenge jas sjturft voet. In d'r beusj is 't noen sjtil. Hinger ziech huet d'r Wiel jet in de sjtruuch. 'Koelkop,' fluustert ing sjtim. 'Koelkop,' fluustert d'r Wiel tseruk.

De koelköp kroefe kót neëver d'r Wiel. Doa hure ze inne vóssjrit kome. 't Is d'r broenge jas. Heë kunt tseruk en pakt de nieëkste doeës oes d'r auto. D'r koelpolies leuft mit 'm tseruk. Wen ze wied jenóg voet zunt, sjtelt d'r Lou ziech reët.

'Nieëkste deel van d'r plaan. Tieën, jank diene pap waarsjauwe.'

'Joa, Lou. Iech fiets zoeë hel wie iech kan.'

D'r Lou bukt ziech en leuft noa 't pöats-je. Hinger inne boom bliet e sjtoa. Oes de taesj pakt e ziech e bumpje va Silvester en e duus-je sjweëjele. Heë sjtikt 't bumpje aa. Uvver inne sjtroech wurpt e 't jenauw óp 't daach van d'r auto. 't Jieët inne wuste sjlaag. D'r man in d'r auto kiekt jesjrókke rónk. Heë sjtart d'r auto en viert sjlippend uvver d'r pratsjwaech voet. Nit lang d'rnoa kome d'r koelpolies en d'r broenge aasjneure. Jraad wen ze bij 't pöats-je aakome, vleit d'r broenge jas d'r hód aaf. De jonge wisse nit wat ze zient... Dat is nit tse jeleuve. Jinne zeët jet. Ze zunt bang um jehoeëd tse weëde. D'r broenge jas. Dat is... dat is... D'r pap van d'r Niekie!

D'r koelpolies sjtikt ing voes in de loeët. D'r broenge jas vlókt. 'Nondedju!' Ze drieëne ziech um en lofe mit jroeëse sjtep tseruk noa 't huus-je. De jonge zitse óp de hoeke.

'Koom, vier junt d'rhinger aa,' zeët d'r Al.

Vuurzichtieg lofe ze langs d'r beusjwaeg. Ze haode ziech kótbij de beum. Bij 't huus-je zetse ze ziech hinger inne sjtabel hoots. An de anger zie van d'r beusjwaeg kome d'r Tieën en ziene pap. D'r Lou ziet hön. Heë hat nog ee bumpje. Dat wurpt e bij de vinster van 't huus-je. Werm inne sjlaag. Lanksaam jeet de duur óp. Vuurzichtieg kunt d'r polies eroes. Heë hat e pistool i jen heng. D'r broenge jas kunt hinger hem. Jraad óp dat moment kunt d'r pap van d'r Tieën.

'Wat sjtelt dat vuur, Piet?'

D'r koelpolies sjrukt. Kiekt noa zie pistool en da noa d'r broenge jas.

''t Hat jinne tswek mieë.'

Heë lieët 't pistool valle. D'r broenge jas vingt aa tse sjneure. Went e langs d'r sjtabel hoots  kunt, sjrpinge de koelköp d'rhinger oes. Heë roetsjt oes. D'r hód vilt vuur de tswaide kier aaf. Noen zient ze 't jezich jans jód. D'r pap van d'r Niekie.

''t Hat jinne tswek mieë,' ruft d'r koelpolies nog ins.

Tsezame lofe ze tseruk noa 't kantoer bij de koelpoats. D'r koelpolies en d'r broenge jas vuuróp. D'r pap van d'r Tieën d'rhinger. De koelköp um hem hin. D'r Pee hat ziene revolver mit knalhudjer in ing hank.

'Doe has jinne floep, wa cowboy,' laacht d'r Wiel.

'Nae, koelkop.'

In 't kantoer belt d'r pap van d'r Tieën de poliese óp. Ze kome mit inne jevengnis-auto de tswai bandiete óphoale.

D'r pap jieët de jonge ing hank.

'Danke, jonge. En noen noa heem. 't Weëd duuster.'
'Vier wisse nog nit wat in de doeëze zitst,' zeët d'r Lei.

'Dat vertsel iech uuch nog wal.'

Ze zukke ziech de fietse in de sjtruuch en junt róffend, bauw zingend noa heem.
'Koelkop, koelkop, koelkop!'

D'rtusje durch huet me de knalhudjer van d'r Pee.