(laat u voorlezen!)

 

De wólve valle aa


Tsezame kieke ze noa ’t wasser. Ópins zient ze jet oes ’t wasser kome. Ze jeleuve hön oge nit. Lanksaam wase sjtengele oes ’t wasser.
‘Dat zunt de tek,’ ruft d’r Ólf.
D’r Astra-jónk vrieft ziech in de heng.
‘Heimit kanne vier ’t naes bouwe.’
‘Dat sjtimt, vier mósse waal nog effe wade. Die zint nog tse kót.’
‘Wie lang wils te wade, dierek weëd ’t duuster.’
‘Wits te wat,’ d’r Ólf wiest hinger ziech, ‘vier junt ieëtsjt van d’r losse zank inne berg maache. Doanoa zunt de tek misjien lank jenóg.’
Mit de heng vange ze aa inne berg tse maache. Mar wie hoeëjer ze kome, wie flotter d’r zank óch werm eraaf rolt. Doch wen ze d’r nase zank d’r teëjenaa duie bliet e besser óp de plaatsj en kanne ze inne hoeëje berg maache. Óngertusje zunt de sjtengele e flink sjtuk oes ’t wasser jewase. Ieëtsjt plukke ze de sjtengele an d’r rank van ’t wasser. Dan mósse ze e sjtuks-je wieër ’t wasser eri. Wen ze inne sjtabel hant, vange ze aa tse flieëte. Ze zient dat hönne sjatte ummer langer weëd. Doch ze zunt óp tsiet veëdieg. In d’r sjiemer sjravele ze teëje d’r zankberg óp en zetse ’t naes oavedróp.
‘Wat de Oeëjele kanne, kanne vier óch,’ laacht d’r Ólf.
D’r Astra-jónk leuft d’r zankberg eraaf. In d’r zank ligke nog tswai sjtengele. Heë raaft ze óp en winkt noa d’r Ólf. Deë kunt óch. Heë kriet inne sjtengel. D’r Astra-jónk vingt aa tse sjerme. D’r Ólf laacht en huit tseruk. Oavenóp de sjtengele zitse plume. Die vleie in ’t rónk. Ze mósse d’rva niste. D’r Ólf ’t ieëtsjt.
‘Dat kries te van dat ruuche,’ laacht d’r Astra-jónk.
Mar noen mós heë óch nisse. Noen hat d’r Ólf sjpas.
‘Doe häuts heller mósse bloaze.’
Ze werpe de sjtengele in ’t wasser. Ze blieve drieve. De tswai kieke nog effe d’rhin.
‘Koom,’ zeët d’r Ólf, ‘’t weëd duuster. Vier mósse noa ’t naes.’
Ze sjravele d’r berg eróp en klömme in ’t naes. D’r Astra-jónk bloast vuur ziech oes en d’r Ólf sjtikt de naas in de loeët. De ieëtsjte sjtere zunt an d’r himmel tse zieë.
‘’t Is de ieëtsjte moal,’ zeët d’r Ólf, ‘dat iech sjtere zien wen iech sjloffe jon.’
D’r Astra-jónk veult uvver d’r boam van ’t naes.
‘Iech sjlof vuur de ieëtsjte moal in e hoes.’
D’r Ólf sjtikt de naas in de loeët en ruucht.
‘Wie zouw ’t bij de angere Ólfe zieë? Ze zunt tse wied voet um ze tse ruuche.’
‘Joa en de de Astra’s tse wied voet um tse bloaze.’
‘Of doe moeëts zoeë sjterk zieë wie d’r wink.’
D’r Astra-jónk bloast nog ins kreftieg.
‘Heesje ze bij uuch allenäu Ólf?’
‘Joa.’
‘Is doa jinne óngersjeet?’
‘Joawaal, mar dem ruuche vier. Jiddere Ólf hat zienne jeróch.’
Oane jet tse zage kieke ze noa de loeët. Ummer mieë sjtere kome an d’r himmel. Da sjlisse ze de oge. Va wieds klinkt d’r sjrai van inne wólf. Inne angere jieët antwoad. Ummer mieë sjraie klinke durch de loeët. D’r Ólf kunt reët en sjpitst ziech de oeëre. Heë huet de sjraie kótterbij kome. Ze zunt noen zoeë kótbij, dat óch d’r Astra-jónk de oge ópdeed. Heë ziet d’r Ólf reëtóp zitse.
‘Has te ze jehoeëd?’
‘Iech ruuch ze óch al.’
‘Hant ze ós vónge?’
Mieë zage kanne ze nit. Kaihel klinkt inne sjrai an d’r vós van d’r zankberg. In d’r duuster kanne ze ing fiejoeër zieë die probeert eróp tse klömme. De tswai zitse óp de kneie kótbijenee en kieke uvver d’r rank van ’t naes. Hinger hön klinkt óch inne sjrai. Wen ze ziech umdrieëne hure ze van alle kante wólve sjraie. D’r Ólf sjteet noen reëtóp en sjrait óch. Ieëtsjt klinkt ’t wie inne Ólf, mar ’t weëd ummer heller en jemener. D’r mónk is wied óp. Heë huit mit de erm jraad of ’t de puet zint van inne wólf. De wólve blieve probere eróp tse sjravele, mar ze roetsje ummer werm eraaf. Jiddesmoal neëme ze jet zank mit, woadurch d’r berg sjmaler weëd. ’t Naes bejint tse wagkele. D’r Astra-jónk zitst nog ummer óp de kneie.
‘Vier mósse jet doeë!’
Heë kunt nit boave ’t sjraie oes. Da sjpringt heë óp en sjnapt ziech de sjelp oes de taesj van d’r Ólf. Heë holt deep oam en bloast óp de sjelp zoeë hel wie heë kan. Doadurch klinke de tuen jans hoeëg. Óp eemoal weëd ’t sjraie huulle. De wólve rolle mit de vuurpüet óp de oere durch d’r zank. Óch d’r Ólf huult en hilt de heng óp de oere. De hoeëg tuen oes de sjelp deed hön pieng an de oere. Went e óp de kneie zakt, sjtues te teëje d’r Astra-jónk aa. Dem vleit de sjelp oes jen heng uvver d’r rank van ’t naes. Heë wilt hem sjnappe, mar de sjelp rolt d'r berg eraaf. Oane noa tse dinke sjpringt heë d’rhinger aa. In d’r duuster zukt heë in d’r zank. ’t Is noen sjtil, doarum dunt de wólve de puet van de oere. Ze kome reët um d’r Astra-jónk tse besjpringe. Mit ing hank veult deë de sjelp. Flot kruuft heë mit de sjelp tseruk noa ’t naes, mar inne wólf kan hem jraad bij inne vós sjnappe. Wild treënt heë van ziech aaf. D’r Ólf roetsjt noa hem tsouw. Heë pakt de sjelp en bloast effe dróp. ’t Is lang jenóg um d’r wólf voet tse jage.