(laat u voorlezen!)

 

 

't Laoch

't Fien en 't Joke biese in de sjneie broeëd. Mit jroeëse oge kieke ze noa d'r pap en de mam. Hönne honger weëd winniejer. Ze preuve de angs van hön eldere. De krummele óp d'r dusj pakke ze mit inne vinger óp. Ze duie ze in d'r mónk. In d'r jank klinkt de vuurduursjel. D'r pap jeet de duur ópmaache. De sjtim van d'r noaberman klinkt.
'Wits te wat iech jraad hoeët? Hinge in 't veld is ing bom jevalle. Ee van de hoezer in de Kirchsjtroas is durch d'r sjlaag haof i-jezakt.'
D'r pap kunt mit d'r noaberman de kuche eri.
De mam sjrekt.
'Zunt doa ónjelukker passeerd?'
'Nae. De lu doa hant de keldere duchjebraoche. Zoeë koeëte ze durch e laoch zicher noa de noaberlu joa.'
'Wat e jeluk.' De mam zuet.
'Joa, dat ving iech óch. Woar dat nuuks vuur ós? Zoeë laoch in de keldermoer.'
'Wienieë wils te dat maache,' vroagt d'r pap.
'Vuur mie paat kanne vier hu al aavange. Iech broech mörjevrug pas tse wirke. En doe?'
'Iech óch.'
De mam sjteet óp. Ze pakt de teldere van d'r dusj.
'Móts te nit ieëtsjt 't laoch in d'r jieëvel van die hoes maache?'
'Dat is werk vuur inne murer. Iech vroag d'r Frings. Deë wirkt bij miech. Dat is inne murer.'
'Iech han hu óch nog vrij.  Vuur mie paat kanne vier aavange.'
''t Is jód.'
'Koom mar noa miech. Wen vier eemoal e laoch hant jekapt, jeet 't flotter.'
De noaberman jeet noa heem. De mam sjteet bij 't aarieët.
'Is dat wal zoeë versjtendieg?'
'Wiezoeë,' vroagt d'r pap.
'Weë wees wie lang dat nog jeet doere? Wie döks nog alarm is? En da zitse vier ummer mit anger lu.'
''t Zunt doch ós noaberlu. Vier kenne ós al ing tsiet.'
'Iech bin doch 't lifste mit ós vere.'
'Mieng leef vrauw, iech zal zörje dat doa jet vuur 't laoch kunt. Ing dekke. Of ing mat.'
De mam sjpeult de teldersjer.
'Ing janse dikke mat,' zeët ze.
D'r pap jeet noa d'r sjtal. Doa hingt ziene overal. Heë trukt ziech dat blauw wirkpak aa. Mit inne sjwoare hammer en besel jeet heë noa d'r noaberman. 't Fien en 't Joke wille mitjoa. Mar de mam vingt dat nit zoeë versjtendieg. Vöal tse jevierlieg.
'Wen inne sjteet óp diene kop vilt, has te e laoch.'
't Joke en 't Fien junt óp d'r sjtoep sjpieële. De loemelepóp neëme ze mit. Óch kome 't Frens-je en 't Wies eroes. D'r bal rolt uvver d'r sjtoep. 't Frens-je treënt d'r teëje. Oes zieng sjong sjtaeche de tsieëne. Ze woeëte vuur hem tse kling. Doarum hat zieng mam de naze droes jesjneie. Noen passe ze winniegstens. Ónge in d'r kelder
klinke hel sjleëg.