(laat u voorlezen!)

 

 

D'r vliejermoter
 

Tsaart neuriet de mam e lidje. 't Joke zitst bij heur óp d'r sjoeës. Aaf en tsouw valle zieng oge tsouw. De mam lekt 'm i jen bed. 't Fien kruuft neëver 'm ónger de dekke. D'r pap kunt neëver de mam óp d'r rank van 't bed zitse. Heë keurt de kinger uvver de köp. De mam jieët ze e muultje. 't Joke maat de oge óp.
'Hei valle jing bomme, wa mama?'
'Sjlof mar lekker.'
D'r pap lekt ing hank bij 't Joke óp d'r kop.
'Vier zunt bij uuch.'
't Laacht effe en kruuft teëje 't Fien aa. Ze valle allebei i sjlof.
De mam kiekt d'r pap aa.

'Vier zalle wal de janse naat in d'r kelder mósse blieve.'
'Joa, iech dink 't óch. 't Zouw wal ins dökser kanne passere.'
D'r pap lekt inne erm uvver heur sjouwer. Ze hat troane in de oge.
'Wen dat mar jód jeet.'
Heë jieët heur e muultje.

'De vliejere zunt voet. Vier kanne ruiieg sjloffe.'
Vuurzichtieg jeet de mam neëver de kinger ligke. D'r pap trukt óp 't sjtrue de dekke uvver ziech hin. Ze probere tse sjloffe. Mar ze weëde döks wakker. Teëje d'r mörje klinkt werm de tuut. 't Is 'zicher'. Jee jevoar mieë vuur vliejere. Jeluklieg kanne ze oes d'r kelder. Boese is 't al kloar. Ze waesje ziech bij d'r kraan boave de aarieët. De mam sjmieërt 't broeëd óp d'r kuchedusj. D'r pap jeet an duur kieke. Ing vrauw en inne man lofe verbij. Ze blieve sjtoa.
'Doahinge, in de Dörpssjtroas is inne vliejer óp e hoes jevalle. Bauw jans voet.'
'Bij wem,' vroagt d'r pap.

De vrauw hilt ing hank teëje e bakke.

'Bij d'r Mertens. Sjreklieg. Hön kink is doeëd.'

'D'r jong lofet in d'r jaad. Inne van de vliejermotere vool óp 'm,' zeët d'r man. 'Zieng mam hat 't jezich verbrankd.'

Heë drieënt ziech um. Kriesjend leuft de vrauw mit hem mit. D'r pap jeet werm eri.
Häusj vertselt heë wat passeerd is bij d'r Mertens. Sjwiejend aese ze de bóttramme. 't Fien en 't Joke aese mit jroeëse oge. Ze hant flinke honger. Vuur d'r pap likt e pak bóttramme óp d'r dusj. Die zint sjtrak vuur óppen koel. De mam hat ze in ing tsiedónk jewikkeld. D'r pap sjuuft d'r sjtool noa hinge en sjteet óp.
'Bis sjtrak.'
De kinger en de mam jieët e e muultje.
'Kieks te jód oes?'
De mam is bezörgd. Ze wees dat 't werk in de koel jevierlieg kan zieë.
'Ziech mar nit bang.'
D'r pap jeet eroes. 't Fien hulpt de mam mit d'r dusj aafrume. Da junt ze noa de sjoeël. An de hank van de mam.