(laat u voorlezen!)

 

D'r fiets

Bij 't Fien óppen sjoeël junt ze ieëtsjt prove.
'Wen de tuut jeet, móst uur zofort ónger de banken joa zitse,' zeët de juffrauw.
'Vier junt dat prove. Iech klatsj i jen heng en uur kroeft zofort ónger de banken.'
De kinger dunt 't mit vöal sjpas. Dat is vöal sjunner da liere. Ze prove e paar kier. Óch bij 't Joke óp de verwaarsjoeël weëd jeproofd. De kleutere mósse óp d'r jank ónger de kapsjtök joa zitse.
Deë daag is alling 't tuutsjpel.
'De richtieje tuut zal wal werm joa, wen 't duuster is,' zeët de mam.
Noa 't oavendaese trukt d'r pap ziech flot d'r overal aa. Ze wille hu 't laoch in de keldermoer jans oeshakke. Inne vrunk van d'r noaberman, d'r Piet hulpt mit. Heë is óch inne koelman. Zoeë kanne ze mit tswai man hakke. En inne angere de sjting in inne emmer noa d'r jaad bringe. Hinger d'r sjtal sjtunt de fietse van d'r pap en d'r noaberman. De tsoldate wille alle fietse han. Deë weëde ópjehold. D'r pap en d'r noaberman wille nit hön fietse kwiet weëde. Ze hant ze versjtópt. De sjting werpe ze teëje d'r ziekank van d'r sjtal. Zoeë zunt de fietse nit tse zieë. 't Laoch kappe ze noen in d'r kelder van d'r pap. De manslu sjwese. Ze sjlunt hel mit inne sjwoare hammer
óp d'r besel. Inne iezere pin deë in de sjting jehouwe weëd. Jroeës knöa valle oes de moer. Deë oavend is 't laoch veëdieg. D'r pap huit höak boave 't laoch in de sjting. In d'r sjtal likt ing auw mat. Die hingt de mam mit koade an de höak. 't Fien en 't Joke sjtunt óch in d'r kelder. Ze winke noa 't Frens-je en 't Wies. Die sjtunt an de anger zie van 't laoch. De kinger hant sjpas. Óch d'r noaberman winkt.
'Kanne vier dis naat in d'r kelder sjloffe,' vroagt 't Fien.
'Joa,' róffe 't Frens-je en 't Wies tsejeliechertsiet.
'Iech jeleuf, dat uur uuch óp de tuut vräut,' laacht de mam.
Wat jek. Ze hant vöal angs vuur de tuut. En noen plötslieg is 't sjun.
'Iech wil de tuut oane vliejere,' zeët 't Frens-je.
Zie sjwestersje jieët 'm inne dui.
'Dat besjteet nit.'
De mam maat de mat an 't letste köadje vas.
'Vier junt mar ieëtsjt ins lekker in ós eje bed sjloffe. Sjlof jód.'
De kinger winke noa ee. De mat hingt vuur 't laoch. Deë oavend en die naat is 't ruiieg. Jing tuut. Óppen sjoeël hant de kinger nog e paar kier de tuut jeproofd. Heem darve ze in d'r kelder sjpieële. Ze werpe d'r bal durch 't laoch noa ee. De mat is umhoeëgjerold. De póppe zitse óp 't sjtrue. Boese óppen sjtroas lofe tswai manslu mit jewere. 't Zunt vrung van de tsoldate. Ze belle bij de hoezer aa. De lu mósse hön fiets óp d'r sjtoep sjtelle. Óch bij 't Fien en 't Joke weëd jesjeld. De mam deed de duur óp.
D'r man kiekt wus.
'Vier kome de fietse hoale.'
De mam sjrekt.
'Die hant vier nit.'
D'r man duit de mam an zie. Heë hat 't jeweer i jen heng.
'Vier hant jing fietse,' ruft ze