DEEL 1

 


I D’r sjtool kraacht wen het zitse jeet. De jardienge vuur de vinster zint an zie jesjoave. Het kiekt eroes noa d’r jaad. Zie sjwester kunt ’t trepje noa d’r hof eróp. ’t Kost muite. In ing hank hat ’t ulliegspiefjer en in de anger ing sjier. Bij jidder trit beugt ziech ing knei in d’r wiese sjótsel. Óp d’r öavensjte trit bliet ’t sjtoa. ’t Veëgt ziech e jries hoar oes ’t jezich en kiekt noa de vinster. De sjier duit ’t in d’r sjótsel en leuft noa de kucheduur. In ’t tsimmer tiekt de klok. Óp d’r dusj likt de tsiedónk en e sjtrikwerk. Het sjtikt de hank oes um ’t letste nuits tse leëze. D’r bril zitst vure óp de naas. De duur jeet óp. Het kiekt uvver d’r bril noa ’t Roos.
‘Vier aese hu de tsoep van d’r Leienaad,’ zeët dat.
’t Roos zetst ziech an d’r dusj. Het kiekt hem nog ummer uvver d’r bril aa.
‘D’r Leienaad zouw hu achenachtsieg joar zieë woeëde.’ zeët ’t Lusie.
De oge hinger d’r bril kieke noen eraaf. De lippe bieëve.
Sjtil zeët ‘t Roos: ‘D’r pap hóngedach.’
’t Lusie pakt ’t sjtrikwerk. ’t Roos kiekt in de tsiedónk.
‘Weë is doeëd?’
‘Achenachtsieg joar is d’r Leienaad hü woeëde.’
‘Dat zaat iech doch jraad. Doarum èse vier linsetsoep mit ulliegspiefjer.’
’t Roos sjteet óp en lekt de tsiedónk haofjevauwe in d’r sjtool. Mit kling sjtepjer sjloeft ’t noa de duur. In d’r jank vilt ’t lit durch de vinster boave de duur eri. ’t Jeet de trap eróp. De tritte kraache. De vus vere óp d’r dikke trappeleufer. De duur boave neëver de trap maat ’t óp. De kóffere klink rammelt. ’t Waad, ’t tswiefelt um eri tse joa. Döks hat ’t zoeë jesjtange, mar wieër wie d’r dulper is ’t noeëts jejange. Waal ’t Lusie. Dat jeet jiddere daag ’t tsimmer aafsjtubbe. In ’t tsimmer sjteet langs de moer e bed, frisj ópjemaat. ’t Roos zetst ziech óp ’t bed en sjtriecht mit de heng uvver de dekke. Óp ’t naatskommüedje sjteet ing foto. ’t Pakt de foto en kiekt d’rhin. D’r Leienaad, zie broor. Mit lang sjtivvele aa sjteet e in ’t wasser. In de heng hat e inne visjhengel. De foto is óp vakans jemaat. Hön eldere jónge jiddes joar mit hön kinger óp vakans in de berje. Bij ’t hoes woa-i ze woeënete, woar e jroeës meer. ’t Wasser woar zoeë kloar dat-s te de visje koeëts zieë. Zoeëjaar de roeë tiepele óp de visje woare tse zieë. Sjtondelang sjtong d’r Leienaad in ’t wasser. Aaf en tsouw koam e an de kank um effe tse zitse. Heë laat d’r hengel neer en sjtóppet ing pief. ’t Roos koam döks kieke en zatst ziech da neëver hem. ’t Dórf ins d’r hengel vashaode. Heë laat ing hank óp de sjouwer van ’t Roos. De anger hank hool de pief vas. Het duiet ziech wiejend teëje hem aa. Dansend wie inne dobber uvver ’t wasser. De jedanke vloge in inne sjtoef wink mit d’r piefesjwaam voet. Tseruk noa vruier. Óp d’r hoekelepak bij zie broor. In inne jalop durch ’t tsimmer. Ing jesjiechte va vräud vuur e kink. Wirvelend durch de joare. Va kink jewase in ing vrauw. Roos. Dat wool ’t zieë, ing roeës in zie hoar.  
‘Doe has jet draa.’
Heë duiet ziech de pief in d’r mónk en sjnappet d’r hengel vas. ’t Roos vólt de heng van d’r Leienaad óp de zieng. Feste trók heë d’r hengel umhoeëg. Inne visj boemelet in de loeët.
‘Deë jeet in de pan,’ róffet heë. ‘Roos, dienne ieëtsjte jevange visj.’
’t Roos trók de naas óp.
‘Dat mots te preuve. Forel is jet wie vleesj.’
‘Umdat-s doe ’t zeës, Leienaad.’
’t Oavends zose ze an d’r dusj. Ze ose forel en drónke e jlaas wiese wien. D’r visj óp d’r telder woeët klinger en d’r visj in de jesjiechte van d’r visjer ummer jroeëser.