Verhalen uit de lagere schooltijd in de jaren vijftig van de vorige
eeuw. Ik zat toen op de jongensschool Tharcisius in de Kerkraadse wijk Holz.(laat u voorlezen!)


 

Interland

 

Teëjenuvver de sjoeël likt e veld. Doa-óp foesballe de jonge. Noa sjoeël, woensdiegmiddieje en jans jet vakansdaag. Dis naat hat 't jereënd. 't Jraas is nog naas. Doarum foesballe ze óp d'r waeg langs de sjoeël noa d'r kirkhof. Óp de ziemoer van de sjoeël trukt d'r Pee mit e sjtuk jieps van e kapot Mariabild inne knietsjroam. Heë moalt zoeë ing jool. Hei en doa is inne hoebel in d'r sjtrich. Vuural bij de lats. Um die tse maache mós e óp  de tsieëne lofe. Angesj weëd de jool tse neer. D'r Pee sjteet in jool. D'r bal is va hem. 't Is inne joemiebal deë heë mit d'r verjoardieg hat kraeje. Zieng mam hat die in 't jesjef van de sjwestere Jeuke jejole. 't Is ejentlieg e nienjesjef, mar me kan doa óch van al um tse sjpieële krieje. D'r Wienand deed óch mit. Heë is d'r betste foesballer van de janse sjoeël. D'r Wiel dinkt dat d'r Wienand oeëts óp 't Hollendsj elftal kunt. Dizze middieg foesballe de Hollender teëje de Belsje.
'Dat weëd inne sjwoare wedsjtrijd,' zeët d'r Al. 'De Belsje zunt knaoche-treënere.'
D'r Wienand treënt teëje d'r bal. Heë kan 'm jans lang hoeëg haode. Óp de vus, de kneie en d'r kop. Heë passeert jidderinne. Zoeëjaar inne d'r bal tusje de bee durchtreëne kan heë. Heë wees nit of heë d'r Faas Wilkes zal zieë of d'r Abe Lenstra. Mar sjlieslieg weëlt e vuur d'r Faas. D'r Pee is d'r Frans de Munck d'r keeper van de Hollender. Ze neume 'm d'r Sjwatse Panter.
D'r Lou ruft: 'Iech bin d'r Wout Wagtmans.'
'Dat kan nit. Dat is inne fietserenner,' zeët d'r Wiel.
'Zoeë flot bin iech óch, Wiel.'
D'r Al is d'r Coen Moulijn, umdat e mit kling sjtep leuft. D'r Tien wiest noa ziechzelver. Heë hat lang bee. 'Iech bin d'r Cor van der Hart.'
'En iech d'r Roel Wiersma.' D'r Wiel sjpringt e paar moal in de loeët. Heë kan hel sjneure en doa kunste nit jemekkelieg langs.
Lang kanne de jonge nit foesballe. Dierek vingt d'r richtieje wedsjtrijd aa. Flot junt ze noa heem. Bij d'r Wiel zitst de janse famillieë vuur d'r radio. D'r pap hat de ópsjtellóng in de tsiedónk zoeë jevauwe, dat ze die reëtóp vuur d'r radio kans neerzetse. Zoeë witste ummer woa d'r bal ónjeveer óp 't veld is. Óp d'r dusj likt e brifje mit de foesbal-oessjleëg. Jidderinne hat darve roane. In e blaeche tsiejaredues-je zitse de dubbeltjer die i-jezatsd zunt. D'r Wiel dinkt an wat d'r Al zaat. 'Knaoche- treënere, die Belsje.' Heë hat éé noel vuur de Hollender jezaad. Wen 't Wilhelmus jesjpild weëd, jeet d'r radio heller aa. En dat bliet zoeë d'r janse wedsjtrijd. De sjtim van d'r reporter völt 't woeëntsimmer. Wen 't sjpannend weëd keëkt e. Heë mós flot kalle um de sjpillere en d'r bal bij tse haode. D'r Wiel zitst neëver d'r Frens. Bij ing kans van d'r  Hollender sjpringe ze óp. Kómme de Belsje, da haode ze ziech d'r kop vas. D'r Huub zitst kótbij d'r radio. Heë kruuft bauw dri. Neëver hem zitst d'r Sjef. Deë hat ziech jraad ing pief jesjtópt. Mar ing jool wil mar nit valle.
In de rust zingt d'r Jan de Cler 'Hup Holland Hup'. In dat lidje vertselt heë wat in de ieëtsjte helf passeerd is. De jonge junt óp d'r hof foesballe. In ing rij lofe ze hinger d'r Huub aa vanoes d'r jank durch de hingerduur. Jenauw wie de richtieje foesballere 't veld óp junt. Óngertusje dunt ze ing harmonie noa die 'Koning Voetbal' sjpilt. Vöal plaatsj um tse foesballe hant ze nit. Durch de bee kan me d'r bal kóm zieë. Lang doert hönne wedsjtrijd nit. De tswaide helf vingt aa.
Jidderinne zitst werm óp zieng plaatsj. De mam zitst bij de vinster. Ze sjtrikt inne trieko. De meëdjer zunt noen óch allenäu in 't tsimmer. De sjpannoeng sjtiegt. 't Zunt nog tsing menute tse sjpille. Da inne brul. D'r reporter keëkt, ing jool van d'r Wilkes. In 't tsimmer bieëft 't jebun. De tasse rammele in de kas. Erm in de loeët. Nog tsinge menute. D'r Huub zitst óp de kneie vuur d'r radio. En ze haode 't vol. Jewonne.
D'r pap sjtikt ziech ing tsiejaar óp. Óp e sjtuk papier hat d'r Frens 1-0 jesjraeve. Dat sjtelt e hinger de vinster. D'r Wiel hat d'r pot jewonne. Jans jet dubbeltjer zitse in 't tsiejare-dues-je. Jenóg um waeche lang tse sjnuutse. En tse sjpare vuur de kirmens.
Bij de sjoeëlpoats kómme de jonge werm bijenee. Laachende jezichter. Ze kalle durjee. D'r inne nog heller wie d'r angere. Da kunt d'r Wienand aalofe.
'Doa kunt d'r Faas Wilkes,' ruft d'r Lou.
De jonge heëve 'm óp.
'Jank voet haofjekke,' laacht e.
D'r Wiel trukt 'm an d'r erm.
'Zieste dats te óp 't Nederlands elftal kuns.'
Ze blieve nit tse lang an duur. Mörje hant ze sjoeël. Da kómme ze werm noa de sjoeëlpoats. Nit um tse foesballe. Mar um eri tse joa.