Verhalen uit de lagere schooltijd in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Ik zat toen op de jongensschool Tharcisius in de Kerkraadse wijk Holz.
(laat u voorlezen!)


 

D'r bal in d'r boom.

 

D'r Pee sjteet vuur de garagepoats neëver 't hoes van d'r Lei. Dat is de jool. D'r Lou, d'r Lei en d'r Wiel verzukke d'r bal teëje de poats tse treëne. Jidderinne foesbalt vuur ziechzelver. 't Is nit jemekkelieg ing jool tse maache. D'r Pee is inne jouwe kieper. Ze junt bis de tsing. Bis noen tsouw hat alling d'r Lei ing jool jemaad. Doa kunt d'r Wienand óp d'r fiets. Heë hat 't KRO-bledje rónkbraad. Dat deed heë jiddere waech. Doarum is e jet sjpieëder um mit tse doeë. Noen kanne ze tswai teëje tswai foesballe. D'r Lou en d'r Wienand zunt bijenee. Ze zitse in dezelfde klas. D'r Lei en d'r Wiel zitse in de veerde klas. De vunnefde sjpilt teëje de veerde. D'r Wienand hat zofort d'r bal. Heë hilt 'm hoeëg van d'r inne óp d'r anger vós. Da de kneie en d'r kop. En werm tseruk óppen eëd. Effe hilt e d'r bal ónger d'r vos. Leuft d'rmit langs d'r Lei en sjpilt 'm bij d'r Wiel tusje de bee durch. Deë is nit wus, umdat d'r Wienand d'r betste foesballer is. Heë weëd durch alle jonge bewóngerd. Vuur de poats sjteet d'r Lou vrij. Heë kriet d'r bal van d'r Wienand. Mar d'r Wiel is jans flot. Jraad wen d'r Lou wil treëne, hilt d'r Wiel d'r vós d'rvuur. D'r bal vluut pielreët umhoeëg en bliet in de tek van inne boom vashange. De tek zunt tse hoeëg um jemekkelieg in d'r boom tse kanne klömme. Doa sjtunt ze da, jinne bal.
''t  Weëd doch al bauw duuster,' zeët d'r Lou.
D'r Wienand kiekt nog ins noa d'r boom. 'Iech hauw miech zoeë jetsouwd mit de bledjer rónkbringe.'
'Kiek, d'r mond sjiengt al.' D'r Wiel vingt aa tse zinge: 'Zie de maan schijnt door de bomen.' 'Jraad of dat jet hulpt,' laacht d'r Pee.
'Dat mótste nit zage,' zeët d'r Lou. 'Wen inne d'r bal oes d'r boom kriet, da is 't d'r Sjwatse Piet wal.'
Noen laacht d'r Pee nog heller.
'Waad mar aaf, Pee mörje is d'r bal droes.'
De lampe óppen sjtroas junt aa. De jonge wisse dat ze noen noa heem mósse joa. D'r mond is ummer besser tse zieë. D'r duuster vilt i. Bij d'r Wiel heem is d'r dusj jedekt. Tsezame weëd werm jejaese. De auwer sjwester en breur junt noa ing hoeëjer sjoeël. Die zunt uvverdaag nit heem. Jenauw wie d'r pap. Deë kunt 't oavends heem van de koel. Noa 't aese zinge ze tsezame Tsinterkloaslidjer. D'r Wiel dinkt an d'r bal in d'r boom. 't Zal besjtimd helpe. Vuur 't sjloffe-joa leëst e sjwester nog ing jesjiechte vuur van e erm kink, dat noeëts e jesjenk kriet. De mam hat doa jee jeld vuur. Evver óp Tsinterkloas-oavend kunt doch d'r Tsinterkloas 't kink bezukke. Het kriet wat het ziech wunsjt. E kling hunke. Mit 't vroeë jeveul, dat de jesjiechte jód aafleuft jeet d'r Wiel noa jen bed. Heë sjlieëft mit zieng breur óp 't zöldertsimmer. Vuurdat e i jen bed kruuft, kiekt heë durch 't vinster. Ing wólk sjuuft vuur d'r mond. D'r wink wurpt ziech óp. Fleut um 't hoes.Teëje de roete klattert d'r reën. De panne rammele óp 't daach. 't Is zoeë jet wie 't peëd van d'r Tsinterkloas óp 't daach. D'r Wiel kruuft deep ónger de dekke. An duur sjtórmt 't richtieg. Wen dat mar jód jeet mit de Sjwatse Piete bij de sjoorsjting. Vuur ziech alling zingt e: 'Hoor de wind waait door de bomen.' Heë vilt in inne depe sjlof.
't Mörjens ligke tek óppen sjtroas. Ze zunt 't naats van de beum jewingd. Ónger d'r boom bij de garagepoats likt d'r bal. D'r Lei hat 'm als ieëtsjte jezieë. Wen de jonge noa sjoeël junt, sjteet e mit d'r bal ónger d'r erm bij de poats.
'”t Hat jehólpe,' ruft d'r Lou. 'D'r bal is oes d'r boom.'
D'r Wiel sjtraalt. 'Iech han heem nog jezónge.'
Als letste kunt d'r Pee noa jen sjoeël.
'Vier hant d'r bal,' keëkt d'r Lei.
D'r Pee trukt ins de sjouwere óp. D'r Wienand pakt d'r bal oes de heng van d'r Lei. Heë wurpt 'm umhoeëg. 'O, kom maar eens kijken,' zingt e.
'De zak van Sinterklaas,' ruft d'r Lou.
De Tsiem viert jraad óp d'r fiets langs. Va sjrek haode de jonge d'r oam i. Jods-jedank hat e 't nit jehoeëd.